Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Talent CC Oy (1988961-2)
PL 151
70101 KUOPIO

Rekisterin nimi

Talent CC Oy:n hakemistopalvelujen yhteystietokanta SYH

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään viestintämarkkinalain edellyttämään painettujen luetteloiden sekä sähköisten luetteloiden hakemistoliiketoimintaan ja niihin läheisesti liittyvien lisäarvopalvelujen tuottamiseen sähköisen viestinnän tietosuojalain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä tilaajaluettelotuotteiden ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Talent CC Oy:lle sähköisesti osoitteeseen asiakaspalvelu@suomenyrityshaku.fi.

Asiakkaalla on oikeus vaatia Talent CC Oy:n julkaisemissa tilaajaluetteloissa olevien henkilötietojensa korjaamista, muuttamista tai poistamista sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti ilmoittamalla siitä Talent CC Oy:lle puhelimitse asiakaspalvelun numeroon 020 7551 537 tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@suomenyrityshaku.fi

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n nojalla, henkilötietolain ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen perusteella.

Rekisterin sisältämät tiedot

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • asiakkaan nimi
 • käyttäjän nimi
 • osoite
 • ly-tunnus
 • ammatti
 • organisaatio
 • kiinteän puhelinliittymän numero
 • matkapuhelinliittymän numero
 • sähköpostiosoite
 • lupatiedot ja kiellot
 • tunnistamis- ja käyttötiedot
 • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • asiakkuuteen liittyvät tiedot
 • muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n nojalla sekä rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä, Tilastokeskuksen sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja sähköisen viestinnän tietosuojalain nojalla toiselle yritykselle tilaajaluettelon julkaisemista varten.

Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käsittelyä ja luovuttamista suoramarkkinointiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Lisäksi rekisteröidyllä on GDPR tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet (https://www.privacy-regulation.eu/fi/index.htm). Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Talent CC Oy / Tietokeskus
PL 151
70101 Kuopio